Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Zespoły językowe

Zespół języka angielskiego

W dobie zanikania granic angielski urósł do rangi języka uniwersalnego, który umożliwia komunikację pomimo różnic kulturowych i geograficznych.
Nie bez przyczyny więc, angliści tworzą najliczniejszy zespół Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Są wśród nas również tłumacze przysięgli.

Aby sprostać rosnącym potrzebom i umiejętnościom studentów, oprócz wszystkich poziomów języka ogólnego (od poziomu początkującego do zaawansowanego), oferujemy również naukę języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Dzięki naszym programom autorskim można opanować angielski używany w biznesie, prawie, chemii, czy fizyce. Wielu lektorów specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego dla celów zawodowych, np. angielski w dyplomacji, czy administracji. W naszej ofercie jest też specjalny program dla osób niedowidzących i niewidomych.

Wszystko to jest możliwe dzięki solidnemu przygotowaniu metodycznemu naszego Zespołu. W celu doskonalenia własnych umiejętności i podwyższania kwalifikacji od wielu lat bierzemy udział w licznych programach i wyjazdach zagranicznych do placówek naukowych, m. in. Keele University, Staffordshire, Wielka Brytania, Trinity College, University of Dublin, Irlandia, University of Edinburgh, czy Aarhus School of Business, Dania. Są wśród nas stypendyści i uczestnicy różnorodnych programów naukowych, konferencji, szkoleń oraz warsztatów. Od 2003 roku w ofercie SPNJO znajdują się również kursy przygotowawcze do egzaminów  TOLES, TELC. Wśród naszej kadry są licencjonowani egzaminatorzy telc, a dwoje wykładowców pełni funkcje administratorów programu MBA Dominican University w Chicago oraz przeprowadzając specjalistyczne egzaminy pod patronatem London Chamber of Commerce and Industry.

Są wśród nas autorzy wielu podręczników, pomocy dydaktycznych, stron internetowych, skryptów i prac, jak również wykładów, referatów oraz prezentacji. Pozostajemy też w ścisłym kontakcie z metodykami takich instytucji i organizacji jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskigo IATEFL Poland i International Association of Teachers of English as a Foreign Language UK,.

Zespół języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łaciny

Język francuski

Wykładowcy języka francuskiego prowadzą zajęcia na kierunkach humanistycznych, historycznych, pedagogicznych, studiów międzynarodowych, sztuk pięknych oraz prawniczych, w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Programy realizowane w poszczególnych grupach mają w całości charakter autorski i opierają się na wytycznych Rady Europy oraz najnowszej metodologii.

W poszczególnych grupach, niezależnie od poziomu nauczania, wprowadzają słownictwo specjalistyczne, które ma na celu umożliwienie studentom korzystania z literatury fachowej. Zajęcia uwzględniają również potrzebę efektywnego przygotowania studentów do uzyskiwania Europejskich Certyfikatów TELC oraz innych, dostępnych na rynku. Oferują kursy dokształcające, organizowane przez SPNJO na poziomach A1–B1, zarówno przed, jak i w trakcie trwania lektoratu.

Są wśród nich egzaminatorzy TELC oraz tłumacz przysięgły. Uczestniczą w kursach, szkoleniach oraz stażach organizowanych przez Ambasadę Francji, a także w licznych wykładach i konferencjach, podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowcy języka francuskiego służą także konsultacjami studentom, doktorantom i pracownikom UMK. Wykonują tłumaczenia i weryfikacje tłumaczeń na rzecz Uczelni. Przeprowadzają egzaminy doktorskie.

Od 2005 roku wykładowcy języka francuskiego pozostają w stałym kontakcie z Komisją Europejską, co pozwala na systematyczne pozyskiwanie aktualnych materiałów, dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.

Język niemiecki

Wykładowcy prowadzą zajęcia z języka niemieckiego na różnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Oferują zajęcia, które zakładają ćwiczenie zintegrowanych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Wykładowcy języka niemieckiego dbają również o to, aby tematyka zajęć obejmowała szeroko rozumiane sytuacje życia codziennego, realia życia uniwersyteckiego i przyszłego życia zawodowego oraz aspekty kulturowe w krajach niemieckojęzycznych.

Są wśród nich tłumacze przysięgli. Przygotowują studentów do różnego rodzaju egzaminów, również specjalistycznych. Przeprowadzają również egzaminy doktorskie.

Wykładowcy języka niemieckiego są autorami skryptów dla studentów oraz współautorami podręczników do nauki języka. Współpracują z Wydawnictwami Językowymi.

Systematycznie podnoszą kwalifikacje zawodowe. Biorą udział w kursach doskonalących, seminariach językowych oraz konferencjach metodycznych.

Wykonują tłumaczenia dla potrzeb Uczelni oraz udzielają konsultacji pracownikom UMK, doktorantom oraz studentom

Język rosyjski

Lektorzy języka rosyjskiego to prawdziwi pasjonaci, łączący pracę dydaktyczną z podróżami na Wschód, które inspirują ich do takiej organizacji zajęć, aby były one dla studentów interesujące i atrakcyjne. Ilość chętnych do nauki rosyjskiego świadczy o tym, że to właściwa droga. Język rosyjski wybierają zarówno studenci kierunków stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, tak od podstaw, jak i kontynuację. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem technologii informacyjnych w celu wyposażenia studentów w kompetencje językowe, komunikacyjne i interkulturowe i kształtowania kompetencji medialnej oraz umiejętności uczenia się przez całe życie. Służą temu również sprawdzone i ciągle aktualizowane podręczniki i liczne materiały pomocnicze, wydane zarówno w Polsce, jak i w Rosji, dostosowane do poziomu językowego grupy. Na zajęciach języka rosyjskiego rozwijane są wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, reagowanie, czytanie i pisanie. Szeroki kontekst realioznawczy i kulturowy pomaga studentom nie tylko w lepszym przyswojeniu sobie języka, ale i w zrozumieniu naszych wschodnich sąsiadów. Studenci mają możliwość sprawdzenia i podwyższenia swoich umiejętności językowych w czasie organizowanych przez SPNJO letnich wyjazdów do Moskwy lub Petersburga. Mimo konieczności posiadania wiz (nieodpłatnych na naukę) od lat cieszą się one ogromną popularnością. Za granicą studenci nie tylko uczą się w grupach językowych wraz z innymi obcokrajowcami, ale i zwiedzają miasto oraz uczestniczą w życiu kulturalnym i towarzyskim.

Lektorzy języka rosyjskiego posiadają umiejętności nauczania nie tylko języka ogólnego, lecz również specjalistycznego, np. biznesowego czy prawniczego. Zajmują się także przekładem językowym, współpracując z innymi jednostkami UMK. O wysokiej kompetencji lektorów świadczą ich dodatkowe uprawnienia: pilota wycieczek, egzaminatora TELC, egzaminatora maturalnego, eksperta MEN, filologa polskiego, filologa niemieckiego, politologa.

To wszystko sprawia, że zespół języka rosyjskiego jest zespołem profesjonalistów, gwarantującym wysoką jakość kształcenia w przyjaznej i twórczej atmosferze.
Łacina

Prowadzimy lektoraty z języka łacińskiego na takich kierunkach, jak: Filologia polska, Ochrona Dóbr Kultury, Teologia oraz Historia. Natomiast na studiach prawniczych prowadzimy konwersatoria z łacińskiej terminologii prawniczej.

Zajęcia prowadzone są na podstawie programów autorskich przygotowanych przez wykładowców. Na potrzeby tych zajęć wykładowcy Studium (mgr B. Lubińska, mgr H. Nowakowska, mgr M. Skórcz) opracowali również “Mały słownik polsko-łaciński”, zawierający m.in. zwroty i wyrażenia przydatne dla studentów historii, prawa, filologii i bibliotekoznawstwa.

Z kolei dla studentów prawa mgr B. Lubińska (wspólnie z E. Gajdą) wydała podręcznik zatytułowany „Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet”.

Ponadto wykładowcy języka łacińskiego służą konsultacjami studentom, doktorantom i pracownikom naukowym oraz współpracują ze studenckimi kołami naukowymi, działającymi na Uniwersytecie.