ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Ścieżka językowa

 

Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka ogólnego oraz specjalistycznego (właściwego dla danego kierunku studiów). Obowiązkowy lektorat języka obcego w wymiarze 120 godzin rozpoczyna się w semestrze zimowym na drugim roku studiów (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 12 z dnia 7 lutego 2019 r.) i jest organizowany w sekwencji po 60 godzin w semestrze. Nauka języka jest kontynuowana w wymiarze 30 godzin na studiach II stopnia, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich – na trzecim roku.

W każdym semestrze zajęć lektoratu z języka angielskiego w ramach 60 godzin zajęć, 4 godziny są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku studiów I stopnia pierwszy semestr zajęć z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 3 punktów ECTS, a drugi semestr nauki – zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 4 punktów ECTS.

Na studiach II stopnia pierwszy semestr nauki kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 1 punktu ECTS, a drugi semestr – zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 2 punktów ECTS (jeżeli program studiów przewiduje naukę języka przez dwa semestry, po 15 godzin w każdym) lub zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS (jeżeli nauka języka przewidziana jest przez jeden semestr w wymiarze 30 godzin).

Studia jednolite magisterskie obejmują naukę języka obcego na drugim i trzecim roku studiów. Pierwszy semestr nauki kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 3 punktów ECTS, drugi semestr – zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 3 punktów ECTS, trzeci semestr – zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 1 punktu ECTS, czwarty semestr – zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS.

Kwalifikacja studentów do grup nauczania języka obcego na określonych poziomach, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, dokonywana jest na podstawie testów poziomujących organizowanych na początku pierwszego roku studiów na platformie Moodle.

Po zakwalifikowaniu do odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego studenci rejestrują się poprzez system USOS do właściwych grup językowych.

Studenci legitymujący się jednym z certyfikatów językowych lub innym dokumentem określonym w zarządzeniu rektora mogą zostać zwolnieni z udziału w zajęciach z języka obcego. (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r.)

Po ukończeniu cyklu kształcenia językowego przewidzianego programem studiów studenci przystępują do egzaminu końcowego, który jest organizowany i przeprowadzany przez kadrę Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych.

Oprócz obowiązkowych zajęć w ramach lektoratu języka obcego UCJO oferuje szeroki wybór kursów ogólnych i specjalistycznych z możliwością zdawania międzynarodowych egzaminów językowych.