Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: ucjo@umk.pl

Misja i cele

Misją Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych w Toruniu jest rzetelne i profesjonalne kształcenie językowe studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz rekomendacjom Rady Europy, zgodnie z potrzebami uczelni oraz rynku pracy. Studium stwarza warunki do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promując wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiając absolwentom przyszłe zatrudnienie i mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego i na międzynarodowym rynku pracy.

Głównymi celami Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych są:

Misja UMK